خدایا در این روز قرار ده سعی مرا با قدردانی و گناهانم را آمرزیده و علمم را پذیرفته و عیبم را پوشیده، ای شنواترین شنوندگان

الهی آمین، التماس دعا