خدایا در این روز به پارسایی و آبرومندی بیارایم و به من جامه قناعت و خودداری بپوشان و در آن به عدل و انصاف وادارم و از هرچه می ترسم آسوده ام دار، به عصمت خودت ای عصمت خائقان

الهی آمین، التماس دعا