خدایا در این روز روزیم کن مهرورزی بر ایتام و خوراک دادن به مردمان و سلام دادن به عیان و هم صحبتی کریمان را، به فضلت خودت ای پناه آرزومندان

الهی آمین، التماس دعا