خدایا در این روز مرا برای روزه داشتن و عبادت یاری ده و در آن از بیهوده گویی ها و گناهان برکنارم دار و در آن ذکر خود را همیشه روزیم کن، به توفیق خودت ای راهنمای گمراهان

الهی آمین، التماس دعا