خدایادر این روز مرا به واسطه نافرمانیت خوار مساز و بر من تازیانه های شکنجه ات را مزن و در آن از موجبات خشمت کنارم کش، به حق احسان و نعمتت ای نهایت اشتیاق مشتاقان

الهی آمین، التماس دعا