خدایا در این روز به برپا داشتن دستورت نیرویم بخش و در آن شیرینی ذکرت را بر من بچشان و به کرمت برای ادا شکرت آماده ام کن و در آن به حفظ خودت و پناهت نگهدارم، ای بیناترین ناظران

الهی آمین، التماس دعا