خدایا در این روز هوش و آگاهی نصیبم کن و از سفاهت و گمراهی دورم کن و از هر چیزی که فرود آوردی بهره ام ده، به بخششت ای بخشنده ترین بخشندگان

الهی آمین، التماس دعا