نام: مخلوق

صفت: اشرف مخلوقات

مبدا: زمین

مقصد: جهنم

توشه سفر: گناه

دلیل گناه: نادانی

راه حل: توبه

مقصد دوم: بهشت

توشه سفر: رحم خالق

ایستگاه آخر

بدرود