پرسیدم از این دل

که تو اربابت کیست؟


گفتا که سفر رفته

خبراز او نیست


گفتم که شکسته ای

چه خواهی تو ز رب؟


عجل لولیک الفرج گفت و گریست

سوال از دل