یه روزی یه چادری تو کوفه خاکی شد

یه روزی تو کربلا چادرا سوختن

اینجوری که نشد حجاب و از ما بگیرن، پس راه های جدید پیدا کردن

ابلیس هر روز یه رنگ داره

چادر و حجاب