خدایا

من گناه میکنم، قبول

من توبه میشکنم، قبول

من حرف گوش نمیدم، قبول

من هرکاری میکنم، قبول

من مشکل دارم، قبول

ولی همین من، به تو امید دارم

مثل همیشه تو این مشکل هم کمک کن، میدونم که کمکم داری میکنی، اما باز کمک میخوام

چون باید از خودت بخوام