خدایا سلام

امروز عید قربانه و میخوام باهات عهدی ببندم

خدایا تو این عید بزرگ بهت قول میدم که دلمو صاف کنم و هرکی بهم بدی کرده رو ببخشم، امیدوارم که از گناهام بگذری

خدایا امروز، برای هزارمین بار توبه میکنم، امیدوارم باز از اشتباهاتم بگذری

خدایا سعی میکنم که پاک شم و پاک بمونم، امیدوارم دیگه راهی جز راهی که بهت برسه، نرم

عید قربان و من