کاش انقدر وجود داشتم که جلو آینه به خودم بگم:

خدا در همه حال تو رو میبینه

روز و شبش فرق نداره

تنها باشی یا تو جمع باشی فرقی نداره

خدا همیشه هستو میبینت