دوران سختیه، برای همه

از اوضاع فرهنگیو اقتصادی بگیر تا شکست های عاشقونه

اما

مهم اینه که میگذره، فقط زمان نیازه

پس

به خدا توکل کن و به زندگیت فرصت بده

میگذره