تشکر از خدا

خدایا
ممنون که این همه بدی رو میبینی اما باز هوامو داری

خدایا ممنون که این همه عیبامو میبینی اما میپوشونیشون

خدایا ممنون که پروردگارمی با اینکه من بنده بدی هستم

خدایا ممنون که منو تنها نمیذاری با اینکه من ترکت میکنم

خدایا ممنون که بهم نزدیکی با اینکه من ازت دورم

خدایا ممنون که خدای من هستی

خدایا ممنون که منو آفریدی