سخته برای خودت کم باشی

سخته بخوای به دیگران توجه زیادی کنی

سخته تحمل کنی بعضی چیزارو

سخته ببینی گاهی درک نمیشی

سخته چیزی باشی که نیستی

سخته نتونی خودت باشی

سخته خودتو کم بگیری

سخته هرچیزیو نگی


سخته که ...

سخته نتونی همه سختیهاتو بگی

سخته سکوت کنی