خداحافظ ماه مبارک

خداحافظ شب های قدر

خداحافظ لحظه های دعا

خداحافظ لحظه های ناب توبه

خداحافظ ذکرهای شیرین روزانه

خداحافظ ختم های دسته جمعی قرآن

خداحافظ ثانیه های عبادت

خداحافظ ساعات بی گناه

خداحافظ ماه خدا

چند روز مونده ...

دوباره شیطان میادو روزی از نو، خوش به حال تو و امثال تو که به سمت شیطان نمیرید و وای به حال من و امثال من

الهی العفو