مردی در حالی که به ماشین ها و خانه های زیبا مینگریست به دوستش گفت:

این اموال را که تقسیم میکردند، ما کجا بودیم؟

دوستش دستش را گرفت و به بیمارستان برد و گفت:

وقتی این بیماری ها رو تقسیم میکردند ما کجا بودیم؟

خدایا برای داده ها (نعمت ها) و نداده ها (حکمت ها) که به ما دادی، شکرت