خوش به حالمون که خدای به این خوبی داریم

خدایی که هر لحظه به یادمونه

خدایی که دنبال بهونست تا ما بریم سمتشو اون با سرعت زیادی بیاد سمتمون

خدایی که گناهامونو میپوشونه و کارای خوبمونو بزرگ جلوه میده

خدایی که جز اون نیست

خدایی که بالاتر از اون نیست

خدایی که بهتر از اون نیست

خدایی به بزرگی خدا

خدایی که در زمین غریب شده...

خدای بزرگ من