چی بگم؟

بگم خدا بزرگه و رحیم؟ اینو که همه میدونن

بگم من رو سیاهمو گناهکار؟ اینم که همه میدونن

بگم خدا شما که این متنو میخونیو دوست داره و هر لحظه منتظره تا بیشتر بهش نزدیک شی؟ اینم که حتماً شما میدونی

پس بهتره چیزی نگم