بهترین نیستم اما بدترین هم نیستم

پاکترین نیستم اما آلوده ترین هم نیستم

عاشقت نیستم اما دشمنت هم نیستم

دل صاف ندارم اما دل سیاه هم نیستم

با تو نیستم اما بی تو هم نیستم

دستمو ول نکن، حتی اگه من ول کردم که بی تو هیچم

خدایا منو لحظه ای به حال خودم رها نکن که با تو معنا پیدا میکنم

خدایا رهایم نکن