نماز در کجا؟

ساعتشو دید، وای داره دیر میشه، نباید از دست میدادش، سریع یه لباس خوب پوشید و موهاشو شونه کرد، یه عطر هم زدو از اتاق رفت بیرون.

مامانش که دیدش با تعجب پرسید چی شده؟ چرا با این عجله؟

جواب داد: نماز، نماز اول وقت، تو مسجد، جماعت، خداحافظ...

کفشاشو پوشیدو زود رفت به سمت مسجد