غم زیاده، غصه زیاده، تحمل کمه

شکست زیاده، راه اشنباه زیاده، عبرت کمه

عشق دروغین زیاده، دشمت زیاده، رفیق واقعی کمه

کلی بگم، درد و رنج ریاده، اما درمون مناسب از کجا پیدا کنیم؟!؟!؟

تو این عکس که میگه همه دردها با یاد خدا تموم میشه، چون خدا همه رو میبینه، یعنی باید به این حرف ایمان داشت که عین حقیقته.